ZAE - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych istnieje od 2000 roku, liczy ponad 1400 członków

AUDYTOR ENERGETYCZNY formalnie uznanym zawodem

Działalność audytorów energetycznych powstała w związku z zapotrzebowaniem na sporządzanie audytów wg prawnie ustalonych zasad. W przepisach dotyczących audytów nie określono jednak wymagań kwalifikacyjnych jakie powinni spełniać autorzy audytów, a więc nie utworzono zawodu audytora.

Potrzeby rynkowe spowodowały jednak , że powstała grupa osób wykonujących audyty określana jako audytorzy energetyczni. Powstało tez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych oraz listy rekomendacyjne audytorów. Tak więc życie potwierdziło istnienie tego zawodu pomimo braku podstaw prawnych i braku szczegółowego określenia obszaru działania.

Nastąpiła jednak zmiana tej sytuacji. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło do prowadzonych w tym Ministerstwie opisów zawodów - zawód Audytora Energetycznego (kod 214901).

W opisie zawodu zawarto szczegółowy zakres  zadań audytora. Opis ten dostępny jest na stronie MPiPS. Tak więc zawód AUDYTOR ENERGETYCZNY  stał się formalnie uznanym zawodem.  
Maciej Robakiewicz
Dodano 05.05.2015 r

CENTRALNY REJESTR CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ROZPOCZĄŁ DZIAŁANIE

W ustawie o charakterystyce energetycznej został wprowadzony centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, który obejmuje wykazy:

1)  osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;

2)  osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;

3)  świadectw charakterystyki energetycznej;

4)  protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub klimatyzacji;

5) budynków, których powierzchnia użytkowa zaj­mowana przez organy wymiaru sprawiedliwości oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2.


Osoby wpisane do dawnego wykazu uprawnionych do sporządzania świadectw otrzymały indywidualny identyfikator (login) i hasło umożliwiające zalogowanie się w systemie teleinformatycznym. Inne osoby zamierzające sporządzać świadectwa powinny złożyć odpowiedni wniosek do  Ministerst­wa Infrastruktury i Rozwoju (szczegóły na stronie MIiR).

Po zalogowaniu się na swoim koncie będzie można wykonać świadectwo i uzyskać dla niego numer.


NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ŚWIADECTW ENERGETYCZNYCH

Wydane zostało: Rozporządzenie Ministra Infra­struktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w  sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 18 marca 2015 r. Poz. 376). Czytaj więcej

Czytaj rozporządzenie
Dodano: 30.03.2015

 

AKTUALNY STAN PRAWNY DOTYCZĄCY ŚWIADECTW ENERGETYCZNYCH
Przedstawiamy aktualny stan prawny w zakresie świadectw energetycznych budynków...
Więcej informacji
Dodano: 27.02.2015 r.

NOWE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

W Dzienniku Ustaw z dnia 2 lipca 2014 r. pod poz. 888 opublikowane zostało Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia  3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.

 Nowe rozporządzenie wchodzi w życie 3 miesiące po jego ogłoszeniu (§7) czyli 2.10.2014

Treść Rozporządzenia

Dodano: 02.07.2014 r.
Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne
W dniu 11 września wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne zwana małym trójpakiem energetycznym. Zasadniczym celem zmian wprowadzonych nowelizacją jest stymulowanie dalszego wzrostu konkurencji na rynkach energii.
Czytaj więcej

Dodano: 12.09.2013 r.


Komunikat w sprawie zmian w przepisach dotyczących wyrobów budowlanych

W Dzienniku Ustaw pod poz. 898 została opublikowana ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. Ustawa ta ma wejść w życie z dniem 23 sierpnia br.
Czytaj więcej

Dodano: 22.08.2013 r.


Akty prawne

Poniżej znajdują się akty prawne związane z wprowadzeniem dyrektywy EPBD w Polsce oraz ustawą termomodernizacyjną.

Materiały do pobrania

New Year and New Obligations Equals New Opportunities for Energy Efficiency in Buildings - 30 stycznia 2013
It’s that time of year again, the time of New Year’s resolutions.  Europeans should be aware of the benefits of investing in energy efficiency – for our environment, for our energy independence, and for our economy – public as well as private.  As we enter into 2013, EuroACE – the European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings, is calling on EU Member States to firmly resolve to tap the enormous energy efficiency potential of buildings by securing a swift, complete and properly enforced implementation of the recast Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).
read more...
 
Ustawa Prawo Budowlane - 21 października 2009
W związku z implementacją dyrektywy EPBD w Polsce zmianie uległa Ustawa Prawo Budowlane- tekst jednolity w załączonym pliku.
 czytaj więcej ...
Metodologia wykonywania świadectw energetycznych - 24 lutego 2009
Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.
 czytaj więcej ...
Ustawa o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów - 24 lutego 2009
Dnia 21. listopada bieżącego roku, Sejm uchwalił tekst nowej Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która ukazała się w dzienniku ustaw nr 233/2008 z dnia 18 grudnia 2008 a tym samym wchodzi w życie 18 marca 2009. Jednocześnie straci moc Ustawa Termomodernizacyjna i rozporządzenia wykonawcze do niej napisane.
 czytaj więcej ...
Rozporządzenie prawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - 24 lutego 2009
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
 czytaj więcej ...
Warunki techniczne jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie - 24 lutego 2009
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 czytaj więcej ...
Rozporządzenie o szkoleniach dla certyfikatorów - 24 lutego 2009
w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegajàcych się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.
 czytaj więcej ...

Projekt i wykonanie:

© Possible 2009